Καλώς ορίσατε

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» που συνδιοργανώνεται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) και την Πυροσβεστική Ακαδημία.

 

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι:

  • Η παροχή γνώσεων προς τους φοιτητές, σχετικών με τους μηχανισμούς δημιουργίας, τα αίτια και τις καταστρεπτικές επιδράσεις των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών στον άνθρωπο και στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.
  • Η παρουσίαση και διδασκαλία τεχνικών διαχείρισης και αντιμετώπισης όλων των προαναφερθέντων κινδύνων και καταστροφών μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών.
  • Η εκτίμηση των υλικών και άϋλων επιπτώσεων των καταστροφών και κινδύνων  των τρωθέντων πληθυσμών.
  • Η παροχή γνώσεων σχετικών με την προσέγγιση και χειρισμό των ανωτέρω πληθυσμών. 

 

Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να υποστηρίξει φοιτητές με ποικίλα γνωστικά πεδία και επαγγελματικά υπόβαθρα.