Τεχνικές παρεμβάσεις για διευθέτηση των φυσικών καταστροφών και κινδύνων

Στόχος της παρούσας θεματικής ενότητας είναι η εξέταση των δυνατοτήτων μείωσης των απωλειών από τις καταστροφές. Ειδικότερα, δε οι επιβαλλόμενες κατασκευαστικές εργασίες,  για την ελαχιστοποίηση επικινδυνοτήτων. Η επικέντρωση στο σχεδιασμό θωράκισης έναντι δυνητικών επικινδυνοτήτων (αντισεισμικός, αντιπλημμυρικός, αντιπυρικός, κά.) Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες : Αναγνώριση Συμβατικών & Ιστορικών – Μνημειακών Κατασκευών.    Ιστορική περίοδος- δομικός τύπος - τυπολογική και μορφολογική κατάταξη. Κατασκευαστική Ανάλυση δομικού συστήματος της κατασκευής- χρησιμοποιηθέντων δομικών υλικών. Αποτίμηση της κατασκευής.  Παθολογία, Τρωτότητα και απομένουσα ικανότητα συμπεριφοράς στις φορτίσεις και καταπονήσεις. Τεχνικές Κατασκευές σε Περίπτωση Σεισμού. Σχεδιασμός δικτύων και υποδομών έναντι σεισμού. Ενίσχυση/αντιστήριξη κτιριακών κατασκευών. Επιβαλλόμενα τεχνικά έργα για την αντιμετώπιση tsunamis. Έργα Μείωσης και Εκτροπής Πλημμυρών. Αντιπλημμυρικά αναχώματα. Μέθοδοι ασφαλούς θραύσης αναχωμάτων. Διανοίξεις-ευθυγραμμίσεις-διευθετήσεις κοιτών. Αγροτεχνικά και φυτοτεχνικά έργα στις λεκάνες απορροής για συγκράτηση πλημμυρικών υδάτων. Φράγματα. Αποστραγγιστικά κανάλια. Κανονισμοί και έργα προστασίας. Επιπτώσεις των κανονισμών και των έργων προστασίας στην αντίληψη του κινδύνου. Πρακτικές ελέγχου χρήσεων γης.